HomeХобби и стильRelated VideosMore From: Sivang Kids

Qhia Muab Vocal Los Dhos Style Kom Ntaus Tau Ib Zaj Nkauj Uas Yus Sau

12 ratings | 541 views
HMONG CHRISTIAN SONGS Qhia Muab Vocal Los Dhos Style Kom Ntaus Tau Ib Zaj Nkauj Uas Yus Sau. Cia siab tias yuav pab tau sawv daws: https://goo.gl/FyZ4Jw ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zoo siab ho pab txhawb SUBSCRIBE, Like, Share kom tau txais kuv li video qhia tshiab. ................................................................................................................. Composer: Yeej Suab Xeeb___ Mus saib chaw qhia suab: https://www.Facebook.com/qhiasuab/ Mus saib nkauj ntau hauv no: https://www.Facebook.com/hmongchristiansongs/ Facebook 2: https://www.Facebook.com/Yeejsuabxeeb91 Facebook 1: https://www.facebook.com/sinh.thuy.988 twitter : https://www.twitter.com/SinhyuhiHoang Chaw qhia nkauj: https://www.facebook.com/Qhiasuab/ Chaw mloog nkauj: https://www.facebook.com/HmongChristianSongs/
Html code for embedding videos on your blog
Text Comments (4)
hahahhaahaha kuv nyiamm heev tiij laug kuv txhaws nqa koj naws
Sivang Kids (8 months ago)
ob peb hnub no kuv tsis khoom lawm os
Mai Mee Yang (8 months ago)
Koj puas kam ntaus nkauj rau kuv hu na yog kam no thov muab email rau kuv os
Yang San (1 year ago)
Zoo lawm. Thanks for shared !

Would you like to comment?

Join YouTube for a free account, or sign in if you are already a member.